พมจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2552 นายอนุสันต์ เทียนทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดโครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และวามรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2552 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว รวมทั้งทำให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนได้รับทราบสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และเพื่อสร้างเครือข่ายในการทำงานจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และสร้างกรแสสังคมให้เข้ามีส่วนร่วมในการขจัดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก และสตรีในจังหวัดสุพรรณบุรี ภายในงาน จะมีการออกร้าน นิทรรศการ และกิจกรรมร่วมลงนามต่อต้านการกระทำความรุนแรงต่อเด็กและสตรี การเสวนา หัวข้อ "บทบาทของสตรีและหน่วยงานภาครัฐกับการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด