จ.ลำพูน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับอำเภอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดลำพูน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับอำเภอเพื่อขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามนโยบายกรมการปกครอง นายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ปลัดจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กรมการปกครองกำหนดให้การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นนโยบายเน้นหนักปี พ.ศ.2553 โดยกรมการปกครองได้จัดทำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้อำเภอใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาค้นคว้ารวบรวมพัฒนาองค์ความรู้ ด้านการเตรียมชุมชนและสร้างเครือข่าย และด้านการบูรณาการ สนับสนุนและการขยายผลในด้านการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับอำเภอ มีอำเภอที่ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อำเภอบ้านโฮ่ง ตั้งอยู่ ณ บริเวณหลังที่ว่าการอำเภอ อำเภอลี้ ตั้งอยู่ ณ บริเวณกองร้อย อส.อ. อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์กลางด้านข้อมูลข่าวสารการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งหัวช้าง ศูนย์เรียนรู้กลุ่มสาระด้านการเกษตรผสมผสาน ตั้งอยู่ ณ บ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านปวง ศูนย์เรียนรู้กลุ่มสาระด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ตั้งอยู่ ณ บ้านจริญญา หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหัวช้าง ศูนย์เรียนรู้กลุ่มสาระด้านการผลิตชาจากใบหม่อน ตั้งอยู่ ณ บ้านจริญญา หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหัวช้าง ศูนย์เรียนรู้กลุ่มสาระด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตั้งอยู่ ณ บ้านห้วยห้าง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียนปม อำเภอบ้านธิ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณกองร้อย อส.อ.ดำเนินกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง และอำเภอเวียงหนองล่อง จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บริเวณกองร้อย อส.อ. ทั้งนี้ กรมการปกครอง กำหนดให้มีการเปิดศูนย์การเรียนรู้ ณ สถานที่ที่อำเภอกำหนด พร้อมกันทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2552 พร้อมกับประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนขยายผลโครงการ และมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจเพื่อเทิดพระเกียรติ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!