ผลงานวิจัยขุมทรัพย์จากกองขยะ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแผนงานวิจัยไอซีที สร้างไทยเข้มแข็งครั้ง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผลงานวิจัยขุมทรัพย์จากกองขยะ และผลงานประดิษฐ์ ต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในภาวะภัยพิบัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการประกวดแผนงานวิจัยไอซีที สร้างไทยเข้มแข็งครั้งที่ 1 นายนิมิตร ดำรงรัตน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวถึงการจัดโครงการประกวดแผนงานวิจัยไอซีที สร้างไทยเข้มแข็งครั้งที่ 1 ว่า เป็นความมือระหว่างกระทรวงไอซีทีและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัยและนักประดิษฐ์ของไทยในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ตลอดจนผู้ที่สนใจงานด้านไอซีที ให้คิดค้นประดิษฐ์ วิจัยผลงานที่เกิดประโยชน์ในด้านธุรกิจ การศึกษาและสามารถนำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ผลงานวิจัยขุมทรัพย์จากกองขยะ ที่คิดค้นเพื่อแก้ปัญหาด้านขยะในประเทศไทย ด้วยการกำจัดขยะโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นตัวช่วย เครื่องถ่ายเอกสารโดยไม่ใช้แสง แก้ปัญหาแสงจากเครื่องถ่ายเอกสารส่งผลกระทบต่อสุขภาพของดวงตาผู้ใช้ และผลงานประดิษฐ์ต้นแบบระบบสื่อสารด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม เพื่อใช้ในภาวะภัยพิบัติ ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยครั้ง ให้ระบบการสื่อสารมีศักยภาพดีมากขึ้น สำหรับการประกวดผลงานด้านไอซีทีในครั้งนี้ ใช้เกณฑ์ตัดสินจากผลงานที่มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ เป็นไปได้ในทางการตลาด ช่วยพัฒนาสังคม ตลอดจนศักยภาพที่สามารถนำไปต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายโครงการไทยเข้มแข็ง

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด