ชมรมผู้สูงอายุ จ.ลำปาง สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดงานเชิดชูเกียรติผู้สูงอ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ จัดงานเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปี 2552 ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง สาขาสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดงานเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปี 2552 ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุเป็นกำลังใจและเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ทำประโยชน์แก่สังคม โดย นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว (เมื่อ 26 พย.52) ที่ห้องประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ลำปาง โดยมีผู้อายุเข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 76 คน ในสาขา ผู้สูงอายุดีเด่น ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ผู้อายุร่มโพธิ์ ร่มไทร ผู้สูงอายุสู้ชีวิต ผู้สูงอายุเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้สูงอายุด้านอุปการะคุณ และ ผู้สูงอายุด้านประสานงานดีเด่น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวอีกว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการบริการด้านสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลที่ทันสมัยประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนละ 500บาทต่อคนต่อเดือน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถเป็นผู้ทำประโยชน์ให้สังคม ตลอดจนผู้สูงอายุด้วยกันได้ แต่จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป คนหนุ่มสาววัยทำงานต่างเร่งรีบในการประกอบอาชีพ จึงขอให้ผู้ที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว ให้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ตอบแทนพระคุณของผู้สูงอายุ ดูแลท่านอย่างใกล้ชิด อบอุ่น เป็นตัวอย่างอันดีให้ลูกหลานได้เรียนรู้และสืบทอดวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมอันดีของครอบครัวไทยต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด