เยาวชนในจังหวัดยะลา กว่า 1,000 คน ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันวชิราวุธ ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เยาวชนในจังหวัดยะลากว่า 1,000 คน ร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันวชิราวุธ ขณะที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ขอให้ทุกภาคส่วนเร่งเสริมสร้างความสามัคคีเพื่อนำความสันติสุขสู่พื้นที่ วันนี้(25 พย)เวลา 09.30 น. ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีสวนสนาม และสาบานตนเป็นลูกเสือที่ดีของลูกเสือ เนตรนารี และกลุ่มลูกเสือชาวบ้าน ในจังหวัดยะลา เนื่องในวันวชิราวุธ โดยมีกลุ่มลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมในพิธีกว่า 1,000 คน โดยได้ร่วมกันทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนามน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย และถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ นายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกองลูกเสือและเสือป่าขึ้น และหลังจากมีพระราชบัญญัติกิจการลูกเสือฉบับใหม่ ปี 2550 จังหวัดยะลา ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้ที่อยู่ในวงการศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน ในการรื้อฟื้นกิจการลูกเสืออย่างเข้มข้น โดยมีการจัดตั้งกองลูกเสือทุกโรงเรียน ส่วนคำปฏิญาณตนของลูกเสือ เป็นคำปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ต้องยึดมั่น มิใช่เป็นคำกล่าวที่เลื่อนลอย และขอให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการศึกษาเล่าเรียนโดยตั้งใจ และปฏิบัติตามคำแนะนำ คำสั่งสอน ของผู้บังคับบัญชา และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎ และคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 ในครั้งแรก ได้ทรงก่อตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อฝึกยุวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีคุณสมบัติพิเศษในเรื่องความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเป็นผู้มีระเบียบวินัย กล้าหาญ เสียสละ อดทน มีความกตัญญูกตเวที เน้นหนักไปในเรื่องความรัก ความสามัคคี เพื่อปูลกฝังให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ต่อมากิจการเสือป่าได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง กระทรวงศึกษาธิการได้นำมาเป็นหลักสูตร เพื่อฝึกอบรมนักเรียนทั่วประเทศ กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนมีลูกเสือหญิง หรือที่เรียกว่า เนตรนารี มีผู้บำเพ็ญประโยชน์ และมีกิจการลูกเสือชาวบ้าน กิจการลูกเสือ ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน และประเทศชาติอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด