ครม.สั่งรัดเข็มขัด ค่าเครื่องบิน-อาหารว่าง

ให้ส่วนราชการใช้ดุลพินิจในการเบิกค่าใช้จ่ายในอัตราต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด