จ. สุราษฎร์ธานี ประกอบพิธีฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโส

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบพิธีฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดขึ้น ณ วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด นักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ทรงประสูติเมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2468 ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชกาลที่ 6 และพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ด้านพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อาทิ ทรงก่อตั้งหอวชิราวุธานุสรณ์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและค้นคว้าเรื่องราวอันเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ , ทรงบูรณะพระราชวังสนามจันทร์ บูรณะพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน เป็นต้น ด้านพระพุทธศาสนา ได้ทรงทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิ ทรงก่อตั้งมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ , ด้านการสาธารณสุข ทรงพระอุปถัมภ์ก่อตั้งและพัฒนาโรงพยาบาล หลายแห่งทรงพระราชทานเงินสร้างอาคารและโรงพยาบาล พระราชทานทุนเรียนแพทย์และก่อตั้งมูลนิธิเพื่อการสาธารณสุขในนามมูลนิธิวชิรพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ฯ , ด้านการสาธารณกุศล ทรงสนับสนุนสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนแห่งประเทศไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ฯ และด้านการศึกษา ทรงก่อตั้งพัฒนา สนับสนุนและอุปถัมภ์ การศึกษาในหลายๆ โรงเรียน อาทิ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนราชินี และสถาบันอื่นๆ อีกมากมาย

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด