มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดโครงกร อาคาร "หนึ่งใจ...เดียวัน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จัดโครงการ อาคาร "หนึ่งใจ...เดียวกัน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ สร้างอาคาร เอนกประสงค์ "หนึ่งใจ...เดียวกัน ให้กับโรงเรียนอาชีวะศึกษาหรือวิทยาลัยการอาชีพ ใช้ประโยน์ในการขยายการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพในแต่ละพื้นที่ให้แก่เยาวชน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน หนังสือ และแบบเรียน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาิต่อไป โดยนายดำริห์ บุญจริง ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ณ หมู่ 2 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และดำเนินการสร้างในวันที่ 1 ธันวาคม 2552 15 มกราคม 2553 ระยะเวลาก่อสร้างรวม 45 วัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด