"อานันท์ ขอให้รัฐชะลอการดำเนินงานใดๆ ใน "มาบตาพด เพื่อให้ คกก.อิสระ 4 ฝ่าย ศึกษาปัญหาและปรับปรุงแ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประธานคณะกรรมการอิสระ 4 ฝ่าย แก้ไขปัญหามาบตาพุด ขอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินงานต่างๆ ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาถึงปัญหา และปรับปรุงแผนแม่บทให้ทุกฝ่ายยอมรับ ก่อนที่จะเสนอให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ นายอานันท์ ปันยารชุน ในฐานะประธานคณะกรรมการ 4 ฝ่าย แก้ไขปัญหามาบตาพุด กล่าวว่า จากที่มีการประชุมอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ทั้ง 2 ครั้ง จะเป็นการหารือในแผนงานต่างๆ และได้เชิญรัฐบาลและฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชการ มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการทั้ง 4 ฝ่าย ถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาของรัฐบาล ว่าประสบปัญหาอะไรและมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยขณะนี้ได้ขอให้ทางรัฐบาลชะลอการดำเนินงานใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดก่อน เนื่องจากคณะกรรมการอิสระ 4 ฝ่าย มีหน้าที่ที่จะดูแลเรื่องนี้ และหากรัฐบาลยังคงดำเนินการใดๆ อยู่ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ หลังจากที่คณะกรรมการอิสระได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหามาบตาพุดแล้วเสร็จ เช่น ให้ชะลอการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ที่ให้มีการแก้ไขมาตรา 51 เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการอิสระราบรื่น ในการศึกษาถึงปัญหาต่างๆ และจัดทำเอกสารแม่บทที่ให้ทุกฝ่าย ต้องยอมรับได้กับแนวทางที่คณะกรรมการอิสระเสนอ ก่อนจะส่งมอบให้รัฐบาลเป็นผู้นำไปดำเนินการต่อไป ซึ่งตนเองและคณะกรรมการจะลงพื้นที่ในเร็วๆ นี้ ส่วน76 โครงการที่อยู่ระหว่างการระงับนั้น นายอานันท์ กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการจำแนกขนาดของโครงการที่มีผลกระทบรุนแรง ซึ่งโรงงานส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการในการดำเนินการด้วยดี ส่วนโครงการต่างๆ ที่มีผลกระทบรุนแรง และผ่านการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ก่อนที่รัฐธรรมนูญปี 2550 จะประกาศใช้ โดยรัฐธรรมนูญปี 2550 ได้ให้ความสำคัญเรื่องการประเมินด้านสุขภาพทางคณะกรรมการอิสระ จึงตั้งอนุกรรมการเพื่อดูแลเรื่องประเด็นสุขภาพโดยเฉพาะ ซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดๆระหว่างที่คณะกรรมการอิสระดำเนินการอยู่

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด