วุฒิสภามีมติคว่ำ พ.ร.บ.ตรวจเงินฯ

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. ที่รัฐสภา มีการประชุมวุฒิสภาโดยได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ในวาระ 2 และ 3 ต่อจากการประชุมเมื่อสัปดาห์ก่อนที่ต้องปิดประชุมกลางคันเพราะองค์ประชุมไม่ครบซึ่งเป็นการพิจารณาต่อในมาตรา 116 เรื่อยไปจนครบทั้ง 121 มาตรา จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นด้วย 70 เสียงต่อ 53 เสียง ถือว่าเสียงเห็นชอบไม่ถึงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมคือ 75 เสียง ทำให้ พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมวุฒิสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ขั้นตอนต่อไปประธานวุฒิสภาต้องแจ้งผลการลงมติต่อประธานสภาผู้แทนฯ ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา 148 วรรค 2 ระบุว่าหากเป็น พ.ร.บ.ที่เกี่ยวด้วยการเงิน สภาผู้แทนฯ สามารถนำร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กลับมายืนยันได้ทันที หากสภาผู้แทนฯ ลงมติเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้ถือว่าร่าง พ.ร.บ.นี้ ได้รับความเห็นชอบ จากนั้นก็เป็นขั้นตอนประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายทันที.

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด