ผลการเลือกตั้ง อบต. 2564 ทั่วประเทศ ใครคว้าชัยกันบ้าง เช็กได้ที่นี่เลย!

ผลการเลือกตั้ง อบต. 2564 ทั่วประเทศ ใครคว้าชัยกันบ้าง เช็กได้ที่นี่เลย!

ผลการเลือกตั้ง อบต. 2564 ทั่วประเทศ ใครคว้าชัยกันบ้าง เช็กได้ที่นี่เลย!
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ตรวจสอบผลการเลือกตั้ง อบต. 2564 ทั่วประเทศ กันได้แบบง่ายๆ แค่ไม่กี่คลิกก็รู้ผลคะแนนว่าใครชนะในพื้นที่ไหนกันบ้าง

เมื่อวานนี้ (28 พ.ย.) มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) ทั่วประเทศ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 5,300 แห่ง ซึ่งเป็นการเลือกตั้งระดับ อบต. เป็นครั้่งแรกในรอบกว่า 8 ปี โดยกำหนดให้มีการลงคะแนนเสียง ตั้งแต่เวลา 08.00 น. -17.00 น.

ทั้งนี้ เมื่อเวลา 18.00 น. ของเมื่อวานนี้ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง แถลงข่าว "ภาพรวมการปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ทั่วประเทศ" โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และขอขอบคุณผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. อย่างพร้อมเพรียง ภายใต้การปฏิบัติตัวตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ร่วมทำข่าว สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ได้อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม Sanook News ขอถือโอกาสนี้แนะนำเว็บไซต์เพื่อติดตามผลการเลือกตั้ง อบต. 2564 ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • คลิกเข้าไปที่ลิงก์เว็บไซต์ https://ele.dla.go.th/public/score.do
 • เลือกที่ แถบผลคะแนน ด้านบน
 • เลือกจังหวัด / อำเภอ / และตำบล ตามลำดับ
 • คลิก เลือกค้นหา
 • ตรวจสอบผลคะแนน เลือกตั้งนายก อบต. / สมาชิกสภา อบต.

หลังจากนั้น ระบบจะการรายงานข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น ทั้งจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิ บัตรดี บัตรเสีย จำนวนบัตรผู้ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด

ทั้งนี้ กกต.จะประกาศผลการเลือกตั้งภายใน 30 วันนับแต่ว้นเลือกตั้ง เมื่อตรวจสอบเบื้องต้นว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม หากมีการร้องเรียนจะไต่สวนและประกาศไม่ช้ากว่า 60 วันถึงผลการเลือกตั้ง หรือให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือดำเนินการอื่นที่จำเป็น แล้วแต่กรณีโดยเร็ว ตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 17

กรณีที่ประชาชนไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.

อย่าลืม! แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main หรือยื่นหนังสือแจ้งเหตุฯ ต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่น หรือส่งหนังสือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

เหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

 • มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 • เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 • เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 • มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 • ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 • มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต. กำหนด
 • กรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้งเหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้งได้

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ ดังนี้

 1. สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น (ส.ถ.) หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น (ผ.ถ.) หรือ สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)
 2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
 4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

การถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง