จี้ผู้บริหารยึดแนวปฏิรูปรอบสอง

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวในการประชุมมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ ประมาณ 500 คน ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ว่า จากนี้ไปต้องยึดกรอบการปฏิรูปการศึกษารอบสอง คนไทยทุกคนต้องได้เรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งกรอบการปฏิรูปรองสองจะมีหลักสำคัญ 3 เรื่อง ได้แก่ 1.เน้นคุณภาพ 2.การขยายโอกาสทางการศึกษา และ 3.เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้ทุกคนมีโอกาสเข้ามาสู่ระบบการศึกษา

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า สิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญอีกประการ คือ แผนการศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี ที่ได้ประกาศใช้มานานแล้ว เหลืออีก 7- 8 ปี ก็จะครบ 15 ปี ซึ่งตนได้เสนอปรับแผนใหม่ และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว นอกจากนี้ ยังมีแผนการศึกษาจังหวัด 76 แห่ง ก็ได้ข้อสรุปเช่นเดียวกัน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 70 จะเป็นเป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษา ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 จะเป็นแผนของแต่ละจังหวัด ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ศธ.ยังกำหนดให้มีแผนกลุ่มจังหวัดด้วย โดยตนได้มอบให้ผู้ตรวจราชการ ศธ.ทุกเขตตรวจราชการ เป็นประธานทำหน้าที่ในการช่วยขับเคลื่อนแผนเหล่านี้

สำหรับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ในปีการศึกษา 2553 นั้น โรงเรียนจะต้องทำให้ดี เพราะเคยมีประสบการณ์จากปีที่ผ่านมาแล้ว โดยเฉพาะเรื่องตำราเรียน ปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดซื้อเอง ซึ่งจะใช้ได้ 3 ปี ดังนั้น ในปีการศึกษา 2553 จะทำให้การซื้อหนังสือยืมเรียนลดน้อยลง โดยจะจัดซื้อเฉพาะหนังสือเรียนที่ชำรุด ซึ่งจะให้โรงเรียนช่วยกันสำรวจจำนวนหนังสือเหล่านี้ นอกจากนี้ โรงเรียนจะต้องจัดซื้อใหม่ เพื่อรองรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งได้ประกาศใช้เต็มรูปแบบในปีการศึกษา 2553 นายจุรินทร์ กล่าว.

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด