จ.ระนอง พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุกิสนา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดระนอง พิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับผลกระทบจากพายุกิสนา กว่า 42 ล้านบาท นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดระนอง หรือ ก.ช.ภ.จ.ระนอง ที่ห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ การซ่อมแซม ก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จากอิทธิพลของพายุกิสนาช่วงระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ซึ่งจังหวัดระนองได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านอุทกภัย ทั้ง 5 อำเภอ โดยมีการเสนอโครงการต่าง ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด (งบ 50 ล้านบาท) ที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 127 โครงการ จำนวนเงิน 42,817,000 บาท ดังนี้ อ.ละอุ่น 20 โครงการ งบประมาณ 9,569,000 บาท อ.กะเปอร์ 21 โครงการ งบประมาณ 5,944,000 บาท อ.กระบุรี 35 โครงการ งบประมาณ 9,228,000 บาท อ.เมือง 24 โครงการ งบประมาณ 9,945,000 บาท และ อ.สุขสำราญ 27 โครงการ งบประมาณ 8,131,000 บาท นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านประมงแก่ นายไหลหมาน สะอุ ชาวประมงหมู่ที่ 7 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ ซึ่งเป็นเรือประมงและอุปกรณ์เสียหายจากเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2552 เป็นมูลค่า 130,000 บาท โดย เสนอไปยังกรมประมง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของกรมประมงต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ทุกโครงการที่เสนอมายังจังหวัดต้องเป็นโครงการที่อยู่นอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ และเกินงบประมาณการใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินของอำเภอ ซึ่งการพิจารณาให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการระดับอำเภอและคณะอนุกรรมการด้านช่างที่จังหวัดแต่งตั้งขึ้นด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวด้วยว่า ขอให้อำเภอและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรีบประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้ง วาตภัย อุทกภัย และภัยพิบัติอื่น ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว แต่ถูกต้องตามระเบียบ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!