จ.กาฬสินธุ์วาง 4 ยุทธศาสตร์เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

จังหวัดกาฬสินธุ์ กำหนด 4 ยุทธศาสตร์ เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก ดำเนินการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยงปีละ 4 ครั้ง นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 1/2553 เพื่อรับทราบสถานการณ์โรคไข้หวัดนกและผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2552 ที่ผ่านมาก และทบทวนแผนปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก/โรคไข้หวัดใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขเตรียมพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัดนกในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2553 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์การรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคให้ผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์, กมลาไสย และอำเภอหนองกุงศรี เพื่อป้องกันและแพร่ระบาดและทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนก และเพื่อเป็นการกำจัดแหล่งเชื้อโรคและพาหะนำโรคไข้หวัดนก และนี้ได้กำหนด 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดระบบการผลิตและเลี้ยงสัตว์ปีก ยุทศาสตร์ที่ 2 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในคน เช่น การพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากร การดูแล วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยไข้หวัดนก การเฝ้าระวังการระบาดในกลุ่มผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และการสนับสนุนเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคไข้หวัดนก ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเตรียมพร้อมรับการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ เช่น พัฒนาระบบปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ระบบดูแล รักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคและยุทธศาสตร์ที่ 4 ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาคธุรกิจ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!