ศธ. เตรียมสอบประเมินพื้นฐานความรู้ครูทั่วประเทศ ก่อนจัดอบรมพัฒนาตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งให้ครบทั้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงศึกษาธิการ เตรียมสอบประเมินพื้่นฐานความรู้ครูทั่วประเทศ ก่อนจัดอบรมพัฒนาตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งให้ครบทั้งกว่า 4 แสนคนภายใน 3 ปี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัย 25 แห่ง ผู้แทนสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม ว่า ที่ประชุมได้สรุปแนวทางการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีระยะเวลาการอบรมพัฒนา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553 - 2555 แบ่งกลุ่มเป้าหมายเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพฐ. ประมาณ 40,000 คน โดยจะอบรมให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2553 เพราะเป็นหัวใจสำคัญที่ต้องได้รับการอบรมให้มีศักยภาพก่อน และกลุ่มครูผู้สอน ทั้งในสังกัด สพฐ. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จำนวนกว่า 400,000 คนทั่วประเทศ ทั้งนี้ ก่อนการอบรมพัฒนา จะมีการประเมินพื้นฐานความรู้ของครูเป็นรายบุคคลก่อนในเดือนธันวาคมนี้ เพื่อจัดระดับความรู้ของครูแบ่งเป็นระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต้น จากนั้นจึงจะมีการจัดหลักสูตรการอบรมพัฒนา ซึ่งได้มอบแนวทางเบื้องต้นว่า หลักสูตรที่ใช้ในการอบรมต้องสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ ที่จะเริ่มใช้ปีการศึกษา 2553 สอดคล้องกับนโยบายที่จะส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็นมากขึ้น และสอดคล้องกับการเปิดโอกาสให้เด็กเรียนนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น สำหรับงบประมาณดำเนินการนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เบื้องต้นให้ใช้จากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ประมาณ 8,259 ล้านบาท จำแนกเป็นปี 2553 จำนวน 1,440 ล้านบาท ปี 2554 จำนวน 3,417 ล้านบาท และปี 2555 จำนวน 3,402 ล้านบาท และอาจจะต้องใช้งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยรายละเอียดที่ชัดเจนตนเองได้มอบหมายให้ไปสรุปมาให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด