จ.มุกดาหาร เร่งจัดระบบแรงงานต่างด้าว ลดการจ้างแรงงานเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ผู้นำชุมชน ประจำปี 2552 สร้างความรู้ ความเข้าใจตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2551 เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าว (18 พ.ย.52) นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ผู้นำชุมชน ประจำปี 2552 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จัดขึ้นว่า ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา โดยยกเลิกพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และมีผลบังคับโดยตรงกับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ตลอดจนบุคคลทั่วไป ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานแทนแรงงานไทยอยู่เป็นจำนวนมาก โดยผู้ประกอบการอาจจะมองว่า เป็นการจ้างแรงงานในราคาถูก มีความขยันและอดทนกว่าแรงงานไทย ดังนั้น จึงอยากฝากทั้งนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ได้จดทะเบียนจ้างแรงงานให้ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้าง สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ รายงานตัวและทำทะเบียนประวัติ (ทร.38/1) จำนวน 775 คน ส่วนจำนวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่ได้ยื่นขออนุญาตทำงาน ณ ปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 1,048 คน เป็นแรงงานสัญชาติพม่า 18 คน สัญชาติลาว 1,029 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 312 คน ยังไม่พิสูจน์สัญชาติ 717 คน และเป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชา 1 คน โดยในจังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจ้างแรงงานดังกล่าว เข้าทำงานในสถานประกอบการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ร้านค้า ร้านอาหาร-คาราโอเกะ ผู้รับใช้ในบ้าน งานเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตว์และโรงสีข้าว

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด