ม.เชียงใหม่เจ๋งสร้างระบบก๊าซชีวภาพสำเร็จ

วันนี้(16 พ.ย.) รศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มาตั้งแต่ปี 2538 ถึงปี 2553 รวม 3 ระยะ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเป็นผลสำเร็จแล้ว และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ปีละ 88 ล้านลูกบาศก์เมตร ทดแทนก๊าซ แอลพีจี ได้ปีละ 2.9 ล้านกิโลกรัมต่อปี น้ำมันเตาปีละ 1.9 ล้านลิตรต่อปี น้ำมันดีเซลปีละ 2.1 ล้านลิตรต่อปี และนำไปใช้ทดแทนการผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 91 ล้านหน่วย/ปี อีก่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนสู่ชั้นบรรยากาศ ได้ไม่น้อยกว่า 871,000 ตันคาร์บอนเทียบเท่าต่อปี

ผอ.สถาบันวิจัยฯกล่าวอีกว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ดังนั้นในปี 2551 - 2555 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน จึงได้ให้การสนับสนุนสถาบันฯ ดำเนินงานต่อเนื่องในระยะที่ 4 ซึ่งมีเป้าหมายรองรับสุกรขุนจำนวน 2 ล้านตัว พร้อมทั้งมีแผนเข้าไปดำเนินการจัดการของเสียและผลิตพลังงาน ครอบคลุมในกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์อย่างครบวงจร เช่น การส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ ในโรงฆ่าสุกรหรือวัว ที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า 10วต่อวัน จำนวน 80 แห่ง หรือ เทียบเท่าระบบก๊าซชีวภาพปริมาตร 4,000 ลูกบาศก์เมตร ในกิจการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กรองรับสุกรขุนประมาณ 400,000 ตัว และในโรงชำแหละแปรรูปไก่ ประมาณ 150,000 ตัวต่อวัน จำนวน 5 แห่ง คาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 86 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ทดแทนก๊าซแอลพีจี ได้จำนวน 3.6 ล้านกิโลกรัมต่อปี และน้ำมันเตาเกรดเอ 3.4 ล้านลิตรต่อปี และผลิตไฟฟ้าได้ 86.4 ล้านหน่วย/ปี

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด