ประเทศมาเลเซีย สนใจการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและการอาชีวศึกษาของไทย

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ประเทศมาเลเซีย สนใจการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษและการอาชีวศึกษาของไทย รวมทั้งตกลงวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกัน รองศาสตราจารย์ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายนนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสัมมนาการวิจัยกาศึกษาไทย มาเลเซีย ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการศึกษาร่วมกัน โดยทั้งไทยและมาเลเซีย เตรียมงานวิจัยมานำเสนอประเทศละ 14 งานวิจัย รวมเป็น 28 งานวิจัย โดยไทยให้ความสนใจ เรื่องอิสลามศึกษาของมาเลเซีย ซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมาเลเซียเป็นประเทศมุสลิม ขณะที่มาเลเซียสนใจเรื่องการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ และการอาชีวศึกษา ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากกว่ามาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่ทั้ง 2 ประเทศประสบปัญหาเหมือนกัน คือ โรงเรียนขนาดเล็ก ที่ตกลงร่วมกันว่า จะมีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกัน

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด