สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมา

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ออกแถลงการณ์ คัดค้านการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่ายแก้ไขปัญหามาบตาพุดไม่มีความเหมาะสม พร้อมเสนอถอดปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมออก เนื่องจากเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กล่าวถึงการตั้งคณะกรรมการ 4 ฝ่าย ในการแก้ไขปัญหามาบตาพุด ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ว่า เห็นด้วยกับแนวทางการแก้ปัญหา แต่การแต่งตั้งกรรมการบางคนในการแก้ไขปัญหามาบตาพุดบางคนไม่มีความเหมาะสม จึงไม่อาจยอมรับมติ หรือข้อสรุปของรัฐบาลและคณะกรรมการชุดนี้ได้ เว้นแต่จะถอด นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ออกจากการเป็นกรรมการ แล้วแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงฯ คนใดคนหนึ่งขึ้นมาแทน เนื่องจากที่ผ่านมานายศักดิ์สิทธิ์ เพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เกี่ยวกับโครงการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จำนวน 8 ประเภท ตามที่ประกาศไว้ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 และให้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดตั้งองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 และ ขอให้ยกเลิกหรือถอนเรื่อง (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา 51 เพราะร่างกฎหมายดังกล่าวขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 67 วรรคสอง และขัดต่ออำนาจหน้าที่และวิธีการดำเนินงานของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย นายศรีสุวรรณ กล่าวด้วยว่า หากรัฐบาลยังเดินหน้าต่อโดยไม่ยอมรับฟังเสียงคัดค้านทาง สมาคมฯ ก็ไม่สามารถร่วมสังฆกรรม หรือยอมรับการดำเนินงานของรัฐบาลและคณะกรรมการ 4 ฝ่ายได้ และสมาคมฯ จะยังคงเรียกร้องสิทธิของประชาชนที่ถูกรัฐบาล และกลุ่มทุนอุตสาหกรรมละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด