สภา อบจ.ระนอง อนุมัติใช้ขาดเงินสะสม 1.8 ล้านบาท หนุนจัดงานแข่งเรือ อ.กระบุรีและ อ.ละอุ่น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อนุมัติให้ใช้ขาดเงินสะสม จำนวน 1,800,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรืออำเภอกระบุรี และงานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี 2552 นายสมควร ทองสุกใส ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 1,800,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรืออำเภอกระบุรี ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2552 ณ แม่น้ำกระบุรี บริเวณคอคอดกระ จำนวน 1,000,000 บาท และงานประเพณีแข่งเรือยาวและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอละอุ่น ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 2552 ณ แม่น้ำละอุ่น บริเวณหัวรถจักรบ้านเขาฝาชี จำนวน 800,000 บาท ตามที่นายก อบจ.ระนองเสนอ ซึ่งไม่มีสมาชิกคนใดอภิปรายแสดงความคิดเห็น จึงได้มติอนุมัติเห็นชอบด้วยคะแนน 20 เสียง นอกจากนี้ นายนภา นทีทอง นายก อบจ.ระนอง ยังได้เสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2553 ครั้งที่ 3 ให้สภาพิจารณาด้วย โดยขอขยายไปภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2552 เนื่องจาก ยังมีโครงการจำนวนมากที่ยังจัดทำรายละเอียดไม่แล้วเสร็จ โดยเฉพาะโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่ต้องเขียนแบบแปลนและประมาณการก่อสร้าง ซึ่งสมาชิกหลายคนได้ลุกขึ้นอภิปรายไม่เห็นด้วย เนื่องจากสภาได้ขยายเวลามาแล้ว 2 ครั้งนับตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 รวมเป็นเวลา 90 วัน ถือว่ามากพอสมควรแล้ว จึงขอขยายให้อีกเพียง 15 วัน นับจากวันที่ 16 พฤศจิกายน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้ขยายได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ด้วยคะแนน 13 เสียง ส่วนที่อนุมัติให้ขยายได้ภายใน 30 ธันวาคม 2552 เพียง 6 เสียงเท่านั้น สรุปว่า ที่ประชุมอนุมติให้ขยายได้เพียง 15 วันเท่านั้น

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด