ผู้แทนพระองค์ นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ประสบอุทกภัย จ.พัทลุง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดพัทลุง วันนี้ (13 พ.ย.52) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลอากาศตรี จักรพงษ์ หอมไกรลาศ กรมวังผู้ใหญ่ เป็นผู้แทนพระองค์ ฯ นำถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ประชาชน และสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบ ครัวที่ประสบอุทกภัย ที่วัดควนถบ หมู่ที่ 4 ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มีประชาชนผู้ประสบอุทกภัย เข้ารับถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 1,000 คน จากตำบลพญาขัน 780 คน ตำบลปรางหมู่ จำนวน 200 คน และสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จากตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จำนวน 20 คน สำหรับความเสียหายจากการเกิดน้ำท่วมจังหวัดพัทลุงครั้งนี้ มีประชาชนได้รับความเดือดร้อน 59,919 ราย 12,612 ครัวเรือน เสียชีวิต 3 ราย ปศุสัตว์ได้รับความเดือดร้อน 8,132 ราย โค 22,585 ตัว แพะ แกะ 2,037 ตัว สุกร 8,450 ตัว และสัตว์ปีก 123,852 ตัว พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 80,382 ไร่ ได้รับความเดือดร้อน 12,612 ราย ประมงได้รับความเสียหาย 280 ราย สิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหาย ถนน 100 สาย สะพาน/คอสะพาน 12 แห่ง เหมือง/ฝาย 5 แห่ง ท่อระบายน้ำ 5 แห่งมูลค่าความเสียหาย ประมาณ 10 ล้าน 6 แสนบาท

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด