ที่ดิน จ.ตราด เดินหน้าสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินทั่วทั้งจังหวัด เริ่ม 16 พ.ย.นี้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ดิน จ.ตราด เดินหน้าสำรวจรังวัดทำแผนที่ เพื่อออกโฉนดที่ดินทั่วทั้งจังหวัด เริ่ม 16 พฤศจิกายน นี้ นายวุฒิสิทธิ์ จันทสูตร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ที่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ไปยื่นคำขอออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน ภายใน 2 ปีที่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวบังคับใช้ หรือภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งหากพ้นกำหนดดังกล่าวผู้ครอบครองที่ดินจะต้องนำหลักฐาน ส.ค. 1 พร้อมคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลถึงที่สุดแสดงว่า เป็นผู้ขอผู้ซึ่งได้ครอบคองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินบังคับใช้มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 กำหนดให้มีการเดินสำรวจรังวัด เพื่อออกโฉนดที่ดินในท้องที่จังหวัดตราดในปีงบประมาณ 2553 ทางจังหวัดตราด โดยสำนักงานที่ดินจังหวัด จึงเตรียมดำเนินการดังกล่าว ทุกตำบล ทุกอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยจะเริ่มต้นทำการเดินสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน นี้ เป็นต้นไป ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินจะต้องเตรียม ส.ค.1 หรือผู้ครอบครองต่อเนื่อง ใบจอง ใบเหยียบยำ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) หรือ (น.ส.3 ก) โฉนดตราจอง ตราจอง ที่ตราว่า "ได้ทำประโยชน์แล้ว ใบรับแจ้งความประสงค์จะได้สิทธิในที่ดินหรือเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดการที่ดินเพื่อครองชีพ ซึ่งเป็นหลักฐานแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่จะดำเนินการเดินสำรวจที่ดินตรงจุดไหน เมื่อใด ทางสำนักงานที่ดินจังหวัด จะดำเนินการแจ้งผ่านไปยังกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้แจ้งผู้ครองครองที่ดินล่วงหน้า

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด