สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เร่งผลักดันให้เกิดนโยบายและกลไกสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพทั้งส่วนกลางและระดับ

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เร่งผลักดันให้เกิดนโยบายและกลไกสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพทั้งส่วนกลางและระดับท้องถิ่น นายโคทม อารียา ประธานแผนงานวิจัยและพัฒนาระบบสื่อสารสุขภาพสู่ประชาชน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการผลักดันให้เกิดนโยบายและกลไกสนับสนุนการสื่อสารสุขภาพทั้งส่วนกลางและระดับท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นกลไกการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพระดับท้องถิ่นที่ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยนำบทเรียนและประสบการณ์จากพื้นที่นำร่องใน จ.แพร่ จ.กาญจนบุรี และกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ จ.เชียงใหม่ มาขับเคลื่อนและขยายผล โดยสร้างและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และขยายพื้นที่ทำงานใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี พิษณุโลก สตูล ยะลา นราธิวาส ราชบุรี ชัยนาท อยุธยา พะเยา และ ระยอง โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัด สถาบันการศึกษา สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาชนจังหวัดระยอง ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางและกลไกสนับสนุนการดำเนินงานสื่อสารสุขภาพ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายโคทม อารียา กล่าวอีกว่า จากผลการวิจัยทำให้ทราบถึงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น เนื่องจากขาดการสื่อสารที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองและปัญหาการย่อยข้อมูลทางวิชาการที่ตรงกับความต้องการ ให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด ทั้งนี้การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่นเป็นเรื่องที่คนท้องถิ่น ต้องสื่อสารให้ความรู้กับประชาชนให้มีความรู้พึ่งตนเองได้ ช่วยเหลือกันด้านสุขภาพ โดยเลือกประเด็น วิธีการสื่อสาร การใช้สื่อ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สุขภาพของคนในพื้นที่ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพของคนในพื้นที่

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!