รับชมที่นี่! รวมหนังผีสุดสยอง

มส.ออกข้อปฏิบัติงานกฐินพระราชทาน รับเฉพาะคนฉีดวัคซีน แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์-โมเดอร์นา-J&J

มส.ออกข้อปฏิบัติงานกฐินพระราชทาน รับเฉพาะคนฉีดวัคซีน แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์-โมเดอร์นา-J&J
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

มหาเถรสมาคม ออกข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทาน 2564 ย้ำผู้เข้าร่วมพิธีต้องได้รับการฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า,ไฟเซอร์ โมเดอร์นา และ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน อย่างน้อย 1 เข็ม

วานนี้ (11 ต.ค.) เมื่อเวลา 14.00 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21 ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยครั้งนี้เป็นประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom Meeting) มีกรรมการมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุม การนี้นายสิปป์บวร แก้วงาม รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทูลถวายเปิดการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม

โดยภายหลังการประชุม นายสิทธา มูลหงษ์ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสมบัติ พิมพ์สอน รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายยุทธศักดิ์ แก้วพระพาน ผู้ช่วยโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าวการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21/2564 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

การกำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีทอดพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID–19)

มหาเถรสมาคมได้มีมติ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล ซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32) ในห้วงเวลาการจัดพิธีทอดกฐิน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2564 จึงเห็นควรกำหนดมาตรการให้ทุกวัดดำเนินการ ดังนี้

1. การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานให้เป็นไปตามที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม กำหนด

2. การจัดพิธีถวายผ้ากฐินพิธีราษฎร์ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามมาตรการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ดังนี้

2.1 ผู้เข้าร่วมพิธีฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ไม่เกิน 25 คน ,พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่เกิน 50 คน และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่เกิน 100 คน

ทั้งนี้ ให้เว้นระยะห่าง ประมาณ 1.5 - 2 เมตร ต่อคน ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

2.2 ผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม แอสตร้าเซนเนก้า,ไฟเซอร์ โมเดอร์นา ,จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน แต่ผู้เข้าร่วมพิธีที่เดินทางข้ามเขตพื้นที่ต้องมีใบรับรองการตรวจเชื้อ COVID–19 โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

2.3 จำนวนพระสงฆ์ให้พิจารณาตามความเหมาะสม และให้เว้นระยะห่างประมณ 1.5 - 2 เมตรต่อรูป และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในขณะเข้าร่วมพิธี

2.4 ขอความร่วมมืองดพิธีสมโภชน์องค์กฐิน และงดการตั้งขบวนอัญเชิญองค์กฐิน

2.5 กำหนดให้มีจุดตรวจคัดกรองผู้ร่วมพิธี

2.6 จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ตามจุดต่างๆ ในสถานที่จัดพิธี

2.7 ให้ผู้เข้าร่วมพิธีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าพิธี

2.8 ให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของจังหวัดอย่างเคร่งครัด

3. ให้เจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับกำชับให้วัดในเขตการปกครองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID–19) ตามประกาศของรัฐบาล หรือข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข หรือตามมาตรการที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดในเขตพื้นที่นั้นๆ กำหนด อย่างเคร่งครัด

- การแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน 10 รูป

- การเปลี่ยนแปลงชื่อวัด จาก วัดกงหิต เป็น วัดลำสินธุ์ ที่ตั้งอยู่ในอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ดูน้อยลง