อำนาจเจริญ แจ้งผู้ครอบครองที่ดิน ส.ค.1 ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 53 หากพ้นกำหนด

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมที่ดิน แจ้งให้ผู้ที่มีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) รีบนำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า จากการที่มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลกฎหมายที่ดิน(ฉบับที่ 11)พ.ศ.2511 มาตรา 8 บัญญัติให้ผู้ซึ่งครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (1 ธันวาคม พ.ศ.2497) โดยมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) และยังมิได้ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ให้รีบนำหลักฐาน ส.ค.1 มายื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาสองปี นับตั้งแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553) หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ได้ ก็ต่อเมื่อศาลยุติธรรมได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด ว่าผู้นั้นเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ นับแต่วันที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดินฉบับนี้ใช้บังคับ คือ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 จนครบกำหนดเวลาสองปี คือวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 ผู้ที่เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) อยู่แล้ว สามารถนำหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ดังกล่าว มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน โดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ มาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด เมื่อพ้นกำหนดสองปีดังกล่าว คือ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553 เป็นต้นไป ผู้ที่มายื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยอาศัยหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่าเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!