วุ่นไม่เลิก!ตรวจสอบข้อกฎหมายบอร์ดกลั่นกรอง

สั่ง เลขานุการ ก.ตร. ตรวจสอบข้อกฎหมายบอร์ดกลั่นกรองเกินกึ่งหนึ่งผิด พรบ.ตร. ระเบียบ ก.ตร. ข้อบังคับใดหรือไม่