"ธนกร" ตอบแทน "ประยุทธ์" ปมให้ต่างชาติครองที่ดิน-ขยายเพดานหนี้ ยึดตามกฎหมายหมด

"ธนกร" ตอบแทน "ประยุทธ์" ปมให้ต่างชาติครองที่ดิน-ขยายเพดานหนี้ ยึดตามกฎหมายหมด

"ธนกร" ตอบแทน "ประยุทธ์" ปมให้ต่างชาติครองที่ดิน-ขยายเพดานหนี้ ยึดตามกฎหมายหมด
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

โฆษก ตอบสื่อแทนนายกฯ ต่างชาติซื้อที่ดิน ยึดตามกฎหมาย แจงขยายเพดานหนี้ แค่เพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาล

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามสื่อแทน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เกี่ยวกับเรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึง ชาวต่างชาติที่มีศักยภาพมาสู่ประเทศไทยนั้น ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาตาม พ.ร.บ.ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตามกรอบ เป็นการอำนวยความสะดวกไม่ใช่เรื่องใหม่อะไร โดยคนต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาต จะต้องใช้ที่ดินในการอยู่อาศัยสำหรับตนเองและครอบครัวโดยไม่ขัดศีลธรรม จารีตประเพณีและวิถีชีวิตอันดีของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ซึ่งหากคนต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตได้มาซึ่งที่ดินดังกล่าว ทำผิดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะต้องจำหน่ายที่ดินที่ตนมีสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า 180 วัน และไม่เกิน 1 ปี หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจในการจำหน่ายที่ดินนั้น ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเดิม

ส่วนการขยายเพดานหนี้สาธารณะ 70% เป็นการเตรียมการกู้ต่อหรือไม่นั้น นายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า การขยายเพดานหนี้สาธารณะครั้งนี้ เป็นการเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้กับรัฐบาลในกรณีที่รัฐบาลจำเป็นใช้มาตรการทางการเงินการคลัง แก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและการในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์ covid-19 ตั้งแต่ปี 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2564 รัฐบาลได้ใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนมาส่วนหนึ่งแล้ว โดยการจะกู้หรือไม่กู้เพิ่มเติมจะมีการพิจารณาตามความจำเป็นและแผนงานที่ชัดเจน กู้เท่าที่จำเป็นไม่ใช่กู้ครั้งเดียวเต็มพิกัดโดยยึดตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นการปรับทุกๆ 3 ปี เป็นไปตาม พ.ร.บ. อยู่แล้ว ตาม พ.ร.บ.อยู่แล้ว

สำหรับแผนการหารายได้เพื่อชำระหนี้ นั้น รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนรัฐบาลมีนโยบายชัดเจน เรื่องการเร่งรัดหารายได้ใหม่ๆตามแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งจะช่วย GDP และรายได้ของรัฐ