ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันพฤศจิกายนที่ 5 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 14.56 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา จากวังศุโขทัย ไปทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 11 ประจำปี 2552 เรื่อง "ความขัดแย้ง ความชอบธรรมและการปฏิรูประบบรัฐ : การจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรมในสังคมไทย ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เวลา 15.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย เฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณ และรับพระราชทานพระราโชวาท ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา เสด็จออกด้วย ในโอกาสนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราโชวาท ความว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่มีคุณค่าและเป็นประโยน์ ทั้งแก่เยาวชนและแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งเสิรมเยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งรู้จักใช้โอกาสและความสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ตนแก่ส่วนรวม ท่านทั้งหลายในที่นี้ย่อมทราบตระหนักถึงคุณค่าของงานลูกเสือดังที่กล่าวเป็นอย่างดี จึงเต็มใจยินดีเข้ามารับภาระในตำแหน่งหน้าที่อันสำคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ ขอให้ทุกท่านพร้อมแรงพร้อมใจกันดำเนินงานลูกเสือ ด้วยศรัทธา ปัญญา ความเมตตากรุณา โดยเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้กิจการอันทรงคุณค่านี้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นและเจริญงอกงามยั่งยืนอยู่ในบ้านเมืองของเราตลอดไป เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของเยาวชนและของชาติไทยเรา เวลา 16.03 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออก พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พระราชวรมุนี รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระธรรมญาณมุนี (วรรณ มนูญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดดุสิดารามวรวิหาร และคณะผู้ปฏิบัติธรรมหลักสูตร "เสริมปฏิบัติธรรมย้ำปัญญา ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุ และฆราวาส เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายกับทูลเกล้า ทูลกระหม่อมถวายพระพุทธชินราชจำลอง ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เวลา 15.12 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆ เฝ้าทูลละอองพระบาท ตามลำดับดังนี้ - นายพงศ์โพยม วาศภูติ นายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ผู้ฝึกสอน นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย - นายเอริก จี. จอห์น (Mr.Eric G. John) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย นำ นายแอรอน เอส.วิลเลียมส์ (Mr.Aaron S.Williams) ผู้อำนวยการหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา เฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลเรื่องโครงการต่างๆ ของหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกาในประเทศไทยในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย เวลา 16.02 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่ นั่ง จากอาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงาน "คอมมาร์ต คอมเทค ไทยแลนด์ 2009 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 19.02 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ โดยรถยนต์ที่นั่งไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ ทีจี 614 เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 5 15 พฤศจิกายน 2552 ตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนและเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 22 พฤศจิกายน 2552 ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จไปทรงเตรียมงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรม "สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 4 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเสด็จไปทรงร่วมการประชุมสภาที่ปรึกษาของอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียว ในฐานะทรงเป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษา ซึ่งให้คำแนะนำตลอดจนแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว กรุงโตเกียว อนึ่ง เมื่อวันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2552 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากเรือนรับรองที่ประทับโครงการฟาร์มตัวอย่างใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวหน้าศาลากลาง จังหวัดพัทลุง จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย จัดสร้างขึ้นเป็นลำดับที่ 90 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และเป็นศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเลกบ้านนา ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยรับบุตรหลานของราษฎร ตำบลบ้านนา และตำบลลำสิน อำเภอศรีนครินทร์ อายุ 3 ถึง 4 ขวบ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนต่อ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงาน และที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ในตอนบ่าย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังนิคมสร้างตนเองควนขนุน ป่าพระยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบท่อส่งน้ำ ซึ่งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างขึ้นเพื่อช่วยเกษตรกรในพื้นที่ นิคมสร้างตนเองควนขนุน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2516 เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและราษฎรยากจน ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่ง โอกาสนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรและทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของสมาชิกนิคมสร้างตนเอง ในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีในชนบท และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาทิ กลุ่มทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย กลุ่มเครื่องแกงตำมือ กลุ่มข้าวสังข์หยดซ้อมมือ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้าน นายจำนง อรุณรัตน์ ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เกษตรกรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งประสบความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ทำกินของตนเองตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ ทั้งด้านปศุสัตว์ และการเกษตร ในการนี้ ทรงฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตอนบน เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และทรงพระดำเนินไปยังบ้าน นางปิยะมาศ คเชนทร์คำแหง ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียง ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ทอดพระเนตรการพัฒนาอาชีพของราษฏรในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ เพื่อให้ราษฎรมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทานที่มาให้บริการราษฎรที่เจ็บป่วย สมควรแก่เวลา จึงประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

เรื่องล่าสุดของหมวด สังคม

ดูหมวด สังคม ทั้งหมด