รักษาการ ผอ.สมศ. แนะรัฐบาลกล้าส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษามากขึ้น

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบุ รัฐบาลควรมีความกล้าหาญในการส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษามากขึ้น ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายมาโดยตลอดว่าจะส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษามากขึ้น แต่สถานการณ์การจัดอาชีวศึกษาของไทยในปัจจุบันพบว่า ไทยมีสถานศึกษาอาชีวศึกษา 805 แห่ง แบ่งเป็นของรัฐ 415 แห่ง และของเอกชน 390 แห่ง ซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่ไม่ต่างกันมากนัก แต่เมื่อพิจารณาการกระจายของจำนวนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาทั้งหมด 778,107 คน พบว่าอยู่ในสถานศึกษาของรัฐถึง 554,809 คน และอยู่ในสถานศึกษาของเอกชนเพียง 223,298 คน โดยรัฐยังคงรับผิดชอบถึงร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือร้อยละ 30 เป็นของเอกชน ซึ่งชี้ให้เห็นว่านโยบาย และการปฏิบัติ ยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นหากต้องการให้บรรลุเป้าหมาย รัฐบาลต้องมีความกล้าหาญ เข้มแข็ง และกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายให้ได้ เพื่อให้สถานศึกษาของรัฐ รับผิดชอบจัดการอาชีวศึกษาอยู่ที่ ร้อยละ 40 และเอกชนร้อยละ 60 รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กล่าวอีกว่า รัฐบาลควรเร่งปรับโครงสร้างกรอบคุณวุฒิทางวิชาชีพและค่าตอบแทนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา หรือ TVQ กำหนดนโยบายส่งเสริมความร่วมมือของสถานศึกษากับภาคการผลิต เพื่อให้เกิดการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ในด้านบุคลากร ควรกำหนดกรอบให้อาจารย์ทำหน้าที่ด้านการสอนเป็นหลัก และพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจัง รวมถึงส่งเสริมให้สถานศึกษาของรัฐที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีมากเปลี่ยนฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น และควรกำหนดมาตรการหรือสร้างความเชื่อมโยงให้มีการนำผลการประเมินในทุกรูปแบบไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด