ปปส. ภาค 5 ประชุมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประชุมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดลำปาง หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด นายศุภกิจ บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้กล่าวในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่จังหวัดลำปาง ว่า ขอให้หมู่บ้าน ชุมชนใช้หลักพระพุทธศาสนา อริยสัจ 4 ค้นหาปัญหา เหตุแห่งปัญหา แนวทางแก้ไขปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน ชุมชนตนเองโดยใช้เวทีประชาคมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะสามารถแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน ชุมชนได้ ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ด้านนางจีรพรรณ มุกุระ ผู้อำนวยการส่วนประสานพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 กล่าวว่า สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากจุดอ่อนด้านชายแดนที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด และเงื่อนไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม ทำให้เกิดจุดอ่อนในครอบครัวซึ่งหน่วยพื้นฐานของสังคม ตลอดจนหมู่บ้าน ชุมชนไม่สามารถป้องกันยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะครอบครัวกลุ่มเสี่ยงและหมู่บ้าน ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด และจากแนวทางยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน และมาตรการปราบปรามยาเสพติดและลดความเดือดร้อนของประชาชน และมาตรการบำบัดรักษายาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบบูรณาการ สำนักงาน ปปส.ภาค 5 จึงได้จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นเงิน 1,120,550 บาท ให้กับภาคประชาชน เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมลดปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชนในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ปรากฏข่าวสารการแพร่ระบาดยาเสพติด และได้คัดเลือกแกนนำหมู่บ้าน ชุมชน จาก 54 หมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่ 5 อำเภอ 2 เทศบาล ได้แก่ อำเภองาว อำเภอเถิน อำเภอห้างฉัตร อำเภอวังเหนือ อำเภอแจ้ห่ม เทศบาลเขลางค์นคร และเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!