รก.สมศ.ระบุ สถาบันการอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ระบุ สถาบันการอาชีวศึกษาส่วนใหญ่ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ศาสตราจารย์ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองด้านการอาชีวศึกษาจำนวน 50 แห่ง พบว่าส่วนใหญ่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสมศ. 42 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8 และรอพินิจ 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 8 โดยในส่วนที่รอพินิจ จะต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน 6-12 เดือน ทั้งนี้ เมื่อจำแนกเป็นรายมาตรฐาน ปรากฏว่ามาตรฐานด้านประกันคุณภาพภายใน มีสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีมาก 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18 ดี 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 64 พอใช้ 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10และควรปรับปรุง 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2 ต้องปรับปรุง 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6 ด้านการฝึกอบรม มีสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีมาก 16 แห่ง ดี 32 แห่ง พอใช้ 2 แห่ง ด้านจัดการศึกษา มีสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีมาก 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 ดี 36 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 72 พอใช้ 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18 ด้านการเทียบโอนผลการเรียนรู้ มีสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีมาก 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.63 ดี 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.26 พอใช้ 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.11 ด้านการให้บริการวิชาการและวิชาชีพต่อชุมชนและสังคม มีสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีมาก 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 52 ดี 23 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46 พอใช้ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2 และด้านการบริหารและการจัดการ มีสถานศึกษาที่อยู่ในระดับดีมาก 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32 ดี 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 62พอใช้ 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!