กรมที่ดินแจ้ง ให้ผู้ที่มีหลักฐาน ส.ค.1 ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

กรมที่ดินแจ้ง ให้ผู้ที่มีหลักฐาน ส.ค.1 ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน นายวิษณุ ธันวรักษ์กิจ เจ้าพนักงานที่ดิน เปิดเผยว่า ด้วยกรมที่ดินได้มอบหมายสำนักงานที่ดิน เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งให้ผู้มีหลักฐานการแจ้งครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) รีบนำหลักฐานดังกล่าวไปยื่น คำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว และประสงค์จะยื่นคำขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์จะต้องมีคำพิพากษาแสดงด้วย ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีครอบครองที่ดินที่มีหลักฐานครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ไปขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553 ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดในพื้นที่ ซึ่งผู้ที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและมีหลักฐานการแจ้งครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) อยู่แล้วสามารถนำหลักฐานการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ดังกล่าวมายื่นขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ โดยไม่ต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดว่า เป็นผู้ซึ่งได้ครอบครอง และทำประโยชน์ในที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับมาแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่อย่างใด สำหรับกรณีที่พ้นกำหนดสองปี คือ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป ผู้ที่ยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ โดยอาศัยหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องนำคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุด ว่าเป็นผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับแสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย จึงขอให้ผู้ที่มีหลักฐาน ส.ค.1 และต้องการขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์รีบไปติดต่อดำเนินการ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0-5561-3359 และ 0-5562-1580 ในด้านการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการออกหนังสือแสดงสิทธิสำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย ได้ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนชี้แจงทำความเข้าใจในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ ที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่และอำเภอเคลื่อนที่ พร้อมปิดประกาศในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ที่ทำการกำนัน ที่ว่าการอำเภอ ไว้แล้ว

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!