ข่าวในพระราชสำนัก ประจำวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2552

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ เวลา 16.24 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝน เป็นเครื่องทรงฤดูหนาว ถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยเสด็จในการนี้ด้วย เวลา 17.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ณ วังศุโขทัย ทรงประกอบพิธีสมรสพระราชทานแก่คู่สมรส ตามลำดับดังนี้ นายสรยศ คำบรรลือ กับ นางสาวพักตร์ประไพ ต้นธีรวงศ์ นายไกรสิทธิ์ โภคสวัสดิ์ กับ นางสาวลัญชนา ศาสตร์หนู เวลา 07.37 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากวังสระปทุม ไปยังท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ ดอนเมือง เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2552 ในโอกาสนี้ ประทับแรม ณ เรือนรับรองที่ประทับ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เวลา 09.44 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2550 - 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคเช้า ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราโชวาท ความว่า ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นท่านทั้งหลาย ย่อมเป็นที่คาดหวังของสังคมว่า แต่ละคนจะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของบ้านเมืองได้อย่างทันการณ์ ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุได้ก่อให้เกิดปัญหาที่มีความหลายหลายและซับซ้อนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ มาร่วมมือร่วมความคิดกันปฏิบัติแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้คลี่คลายลง การจะทำให้ได้ดังนี้ แต่ละคนต้องมีสติและปัญญาที่จะพิจารณาให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา แล้วเลือกสรรหลักวิชาต่าง ๆ มาแก้ไขให้ตรงจุด ด้วยความอุสาหะอดทน ไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคปัญหาใด ๆ บัณฑิตต่างมีก็มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมอยู่แล้ว หากจะได้ฝึกตนให้เป็นผู้มีสติปัญญาและคุณสมบัติทั้งหลายดังที่กล่าว ก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาทั้งที่เป็นผลกระทบจากความเจริญทางวัตถุและปัญหาอื่น ๆ พร้อมกันนั่นก็สามารถสร้างสรรค์พัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นได้ ดังที่ทุกคนทุกฝ่ายมุ่งหวัง เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา 2550 - 2551 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาคบ่าย เวลา 09.25 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาพันธ์สมาคมสัตวแพทย์เล็กแห่งเอเชีย ครั้งที่ 2 และการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2552 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ในวันเดียวกันนี้ เวลา 16.43 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2551 ณ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมศิลปากร อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!