ชัยภูมิหนุนโครงการบ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ ระยะที่ 2 ตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวได้

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการบ้านดินมหัศจรรย์ ได้งบประมาณ ในระยะยที่ 2 อีก กว่า 11 ล้านบาท ตามมติ ครม. ที่ให้ขยายเวลาดำเนินโครงการออกไปจนสิ้นสุดเดือน กันยายน 2553 และต้องสามารถพัฒนาบ้านดินให้เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวได้ นายวันขัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานประชุมกรรมการ และคณะทำงาน โครงการบ้านดินมหัศจรรย์ ซึ่งจังหวัดชัยภูมิได้รับถ่ายโอนภารกิจ ตามนโยบายโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน จากสำนักงานบริหารแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (สปท) ให้ดำเนินการฯ ในพื้นที่หมู่ 10 ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต โดยมีการดำเนินการ 2 ระยะ โดยในระยะที่ 1 ในปี 2549 ได้งบประมาณกว่า 19 ล้าน 7 แสนบาท ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และระยะที่ 2 อีกกว่า 11 ล้านบาท การประชุมครั้งนี้ เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางดำเนินงานร่วมกัน ในระยะที่ 2 ให้เป็นไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ที่เห็นชอบให้ขยายเวลาดำเนินการโครงการบ้านดินสิ่งมหัศจรรย์ออกไปสิ้นสุดเดือนกันยายน 2553 และมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพิจารณาดำเนินการโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยขอให้นำความเห็นของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลังไปพิจารณาดำเนินการด้วย เป้าหมายสำคัญคือต้องพัฒนาโครงการบ้านดินแห่งนี้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การเกษตร วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ ภายใต้การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อันจะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนบ้านดินแห่งนี้ ซึ่งนายวันขัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ ในที่ประชุมนำกิจกรรมที่เสนอ ไปปรับในรายละเอียด เพื่อให้ได้เนื้องานตามเป้าหมายต่อไป

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด