สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ
S! News (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้(25 ก.ค. 64) เนื่องในวันเข้าพรรษา และ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ  เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ วันอาทิตย์ ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ความว่า

"หากพิจารณาถึงข่าวสารความเป็นไปในบ้านเมืองจะพบว่า การฆ่า การก่อภยันตราย การประทุษร้าย การทะเลาะวิวาท การล่วงประเวณี และการพูดเท็จ หรือใช้วาจาหยาบคาย เหลวไหล เลื่อนลอย อันเป็นเหตุให้เกิดความวิบัติวุ่นวายในสังคม มักมีต้นเหตุมาจากการเสพสุราและสารเสพติดให้โทษแทบทุกกรณี การรักษาเบญจศีล โดยเฉพาะข้อที่ 5 ซึ่งบัญญัติให้บุคคลงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนั้น

จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวด ที่จะช่วยลดอัตราอาชญากรรม อุบัติเหตุ และเหตุไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ ให้เบาบางลง สังคมใดประกอบด้วยสมาชิกผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ สังคมนั้นย่อมบรรลุถึงความเจริญมั่นคงและปลอดภัย ยิ่งไปกว่านั้น การรักษาศีลยังจะอำนวยอานิสงส์มหาศาล สมตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประทานพระบรมพุทโธวาทไว้ว่า ผู้รักษาศีลย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์ มีกิตติศัพท์เลื่องลือระบือไป เข้าไปหาหมู่ชนใด ๆ ก็เป็นผู้งามสง่าแกล้วกล้าไม่เก้อเขิน ย่อมเป็นผู้ไม่หลงเมื่อใกล้จะตาย และจักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในที่สุด

เมื่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติเวียนมาถึง จึงควรที่ท่านทั้งหลายจะสำนึกถึงผลร้ายของการเสพสิ่งมึนเมา แล้วตั้งใจงดเว้นการเสพสิ่งเหล่านั้นให้ได้โดยเด็ดขาดนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต เพื่อเปิดโอกาสให้ตนมีกายและจิตสมบูรณ์พร้อมอยู่เสมอ สำหรับเป็นเครื่องเพิ่มพูนสติปัญญา สามารถใช้เป็นเครื่องกำบังอันตรายในปัจจุบัน และป้องกันความตกต่ำในภายหน้า
ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเจริญในพระธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงสรุปธรรมทุกข้อลงเป็นคติเตือนไว้ให้ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด"

No photo description available.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก