ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี สั่งปิดโรงงาน หลังพบพนักงานติดโควิด 53 คน

ผู้ว่าฯ ปราจีนบุรี สั่งปิดโรงงาน หลังพบพนักงานติดโควิด 53 คน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ว่าฯปราจีนบุรี สั่งปิด 1 โรงงานติดโควิด 53 คน พร้อมคุมเข้มป้องกันแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรีผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดปราจีนบุรีได้มีคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่2054/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยระบุข้อความว่า ด้วยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองปราจีนบุรีแจ้งว่า จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงาน คนงาน และกลุ่มเสี่ยงของบริษัท ในพื้นที่ ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จำนวน 53 คน และมีความเสี่ยงที่จะแพร่ระบาดไปยังพื้นที่อื่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ข้อ 7 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี ตามมติที่ประชุม จึงมีคำสั่งดังนี้

1. ปิดบริษัทซึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว
2. ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ 13 ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
3. ห้ามบริษัท เคลื่อนย้ายพนักงานไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สาขา หรือสถานที่อื่น

หากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2548
หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กรณีคำสั่งใดขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ปิดโรงงาน