มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล นำเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมค่าย RYS กับเยาวชนทั่วทุกภาคที่จังห

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล นำเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ร่วมกับเยาวชนทั่วทุกภาคที่จังหวัดตราด นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ต้อนรับเยาวชนจากจังหวัดต่าง ๆ รวม 120 คน ที่เดินทางเข้าร่วมโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดขึ้น โดยร่วมกับจังหวัดตราด อำเภอเกาะช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง และเครือข่ายเยาวชนคนดีศรีเมืองตราดร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในพื้นที่ ด้านศาสตรจารย์กีรติ บุญเจือ รองประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ความแตกต่งทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม และสีผิว เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยของราชอาณาจักร ประกอบกับสังคมโลกยังปราศจากสันติภาพที่แท้จริงซึ่งล้วนมาจากปัญหาความแตกต่างดังกล่าว นำไปสู่ความขัดแย้งในระดับชุมชน และระดับสังคม ทางมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จึงได้จัดโครงการค่ายอาสายุวศาสนิกสัมพันธ์ (Religious Youth Service : RYS ) ครั้งที่ 16 ขึ้นในพื้นที่จังหวัดตราด ที่โรงเรียนวัดสลักเพชร ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง โดยนำเยาวชนทุกศาสนา จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาร่วมทำกิจกรรมรวม 5 วันกับเยาวชนจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ เยี่ยมชมศาสนสถานในพื้นที่จังหวัดตราด กิจกรรมตามรอยพ่อ ก่อวิถีพอเพียง กิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างความสัมพันธ์ กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างเยาวชนที่นับถือศาสนาต่างๆ เป็นการปกป้องเยาวชนให้พ้นจากอบายมุขต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเยาวชนชนให้มีความพร้อมในคุณธรรมทั้งจิตใจและร่างกาย ในการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและเยาวชนให้เข้มแข็งต่อไป