ราชกิจจาฯ ประกาศฉบับที่ 5 ห้ามชุมนุม หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศฉบับที่ 5 ห้ามชุมนุม หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ฝ่าฝืนมีโทษปรับและจำคุก ราชกิจจาฯ ประกาศฉบับที่ 5 ห้ามชุมนุม หรือทำกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5 ) ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2564

ใจความส่วนหนึ่งระบุว่า ปัจจุบันยังพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ และยังมีสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคต่อเนื่อง

จึงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้มาตรการด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาด อาศัยอศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15 ) ข้อ 3 และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3(6) และคำสั่งประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

จึงห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความแออัด ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด และอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคโควิด-19

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ ต้องรับโทษตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ