เชียงใหม่ เลิกตั้งด่านคัดกรองคนเข้าจังหวัดทุกจุด หลังไร้ติดโควิดเพิ่ม 43 วัน

เชียงใหม่ เลิกตั้งด่านคัดกรองคนเข้าจังหวัดทุกจุด หลังไร้ติดโควิดเพิ่ม 43 วัน

คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ มีมติให้ยกเลิกจุดตรวจ จุดคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดทุกจุด และมีผลตั้งแต่วันพฤหัสบดี (25 ก.พ.) ตามมาตรการผ่อนคลายการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างปกติ

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ จ.เชียงใหม่ ไม่พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 เพิ่มติดต่อกัน 43 วัน

อย่างไรก็ตาม การผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ดังกล่าว ยังกำหนดให้ผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งก็คือ จ.สมุทรสาคร ต้องรายงานตัวต่อพนักงานท้องถิ่น ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ กักตัวเอง 14 วัน และตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (SARS-CoV-2) หากพนักงานควบคุมโรคติดต่อร้องขอด้วย

ส่วนผู้ที่เดนิทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวัง ยังต้องสังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด และถ้าหากพบอาการผิดปกติก็ต้องแจ้งพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นทันที

ขณะเดียวกันสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้ง โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ทั้ง ตรวจวัดคัดกรองและเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน CM-CHANA เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคในอนาคต