วิษณุ ยืนยัน 3 รัฐมนตรีถูกตัดสินจำคุก หลุดจากตำแหน่งทันทีเพราะถือว่าขาดคุณสมบัติ

วิษณุ ยืนยัน 3 รัฐมนตรีถูกตัดสินจำคุก หลุดจากตำแหน่งทันทีเพราะถือว่าขาดคุณสมบัติ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

“วิษณุ” ยืนยัน 3 รัฐมนตรีที่ถูกศาลตัดสินจำคุกจากคดีเหตุการณ์การชุมนุมของ กปปส. หลุดจากตำแหน่งทันที

วันนี้ (24 ก.พ.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังทราบข่าวที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก รัฐมนตรี 3 คน ได้แก่ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม จากเหตุการณ์การชุมนุมของ กปปส. ว่า เมื่อศาลมีคำตัดสินจำคุกผู้เป็นรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 160 (7) จะหลุดจากตำแหน่งทันที ตั้งแต่มีคำพิพากษา

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าตำแหน่ง ส.ส. จะหลุดด้วยหรือไม่นั้น นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้าศาลไม่ได้เพิกถอนสิทธิทางการเมืองก็ไม่เป็นไร

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 160 บัญญัติเอาไว้ว่า "รัฐมนตรีต้อง

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าปี

(3) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

(4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

(5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

(6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98

(7) ไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท

(8) ไม่เป็นผู้เคยพ้นจากตําแหน่งเพราะเหตุกระทําการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง"

ซึ่งการที่ 3 รัฐมนตรีดังกล่าวถูกพิพากษาจำคุก จึงเข้าข่ายขาดคุณสมบัติที่บัญญัติไว้ในมาตรา 160 (7)