คอกระท่อมเฮ! สภาฯ เห็นชอบปลดล็อกจากบัญชียาเสพติด

คอกระท่อมเฮ! สภาฯ เห็นชอบปลดล็อกจากบัญชียาเสพติด
อีจัน

สนับสนุนเนื้อหา

สภาเห็นชอบ มติ 319 เสียง ปลดล็อกพืชกระท่อมจากยาเสพติด มีผลบังคับใช้ใน 90 วัน พร้อมยกร่างกฎหมายรองรับ

วันนี้ (27ม.ค.) ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภา ผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...)พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานกมธ. กล่าวรายงานต่อที่ประชุมสภาว่า ตามที่ที่ประชุมสภา ได้พิจารณารับหลักการณ์ ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม

ขณะนี้ ทางกมธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว โดยสรุปได้ดังนี้ กมธ.ได้ใช้ ร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรี(ครม.) เป็นหลักในการพิจารณา

และมีข้อสังเกตท้ายรายงานเพื่อให้สภาพิจารณาคือ

1.ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จะทำการยกเลิกพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนที่บริโภค ไม่ต้องมีความผิด นอกจากจะนำไปผสมกับสารเสพติดอื่น

2.ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ จะบังคับใช้ภายใน 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกมธ.แก้ไขให้เหมาะสมจากเดิมที่กำหนดไว้ 180 วัน โดยการยกเลิกโทษพืชกระท่อมจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่ใช้ในชีวิตประจำวันตามวิถีดั้งเดิม ลดภาระงานงบประมาณของรัฐในการจับกุมและดำเนินคดี

รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ เพราะพืชกระท่อมคือสมุนไพรที่มีความหลากหลายทางชีวะภาพ มีศักยภาพที่ควรนำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับประเทศโดยเฉพาะเกษตรกร จึงควรผลักดันร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีผลโดยเร็ว

3.เมื่อร่างพ.ร.บ.ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ประชาชนผู้นิยมบริโภคพืชกระท่อม อาจจะเข้าผิด ว่ากฎหมายมีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน อาจเกิดการใช้พืชกระท่อมอย่างเสรีทันทีและอาจถูกจับกุมในช่วงที่กฎหมายยังไม่มีผล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ

4.ระยะเวลาใช้บังคับของ ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เพื่อให้มีการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเพื่อให้มีมาตรการควบคุมการใช้พืชกระท่อม หลังจากยกเลิกพืชกระท่อมออกจากบัญชียาเสพติดแล้ว โดย ร่างพ.ร.บ.พืชกระท่อม กมธ.เห็นว่าไม่ควรมีข้อจำกัด เหมือนที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

เพราะพืชกระท่อมเป็นยาสมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ แต่กำหนดไม่ให้เกิดการใช้ในเด็กแล้วเยาวชน

เมื่อนายสมศักดิ์รายงานต่อสภาเรียบร้อยแล้ว

สมาชิกสภา ได้อภิปรายถึงข้อสงสัยต่างๆ โดยเฉพาะมาตรา 2 ประเด็นการกำหนดเวลาบังคับใช้กฎหมายภายหลังการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 90 วัน

โดยมีสมาชิกบางส่วนอยากให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ในทันที ซึ่ง นายสมศักดิ์ ได้ชี้แจงว่า การกำหนดระยะเวลา 90 เพื่อให้เวลากับการร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ที่เป็นกฎหมายรองในการควบคุมการใช้พืชกระท่อม ไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงรวมถึงไม่นำไปใช้ผิดประเภทหรือนำไปผสมกับยาเสพติดชนิดอื่น

ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของ กมธ. ให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย ด้วยมติคะแนน 326 ต่อ 5 เสียง

จากนั้นที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...)พ.ศ.... ด้วยคะแนน 319 ต่อ 7 เสียง และดำเนินตามกระบวนการเพื่อออกเป็นกฎหมายต่อไป