นายกฯ มอบกำลังใจครู ขอให้ปรับการเรียนการสอนเพื่อทันต่อสถานการณ์โลก

นายกฯ มอบกำลังใจครู ขอให้ปรับการเรียนการสอนเพื่อทันต่อสถานการณ์โลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกฯมอบกำลังใจ ครู-บุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมขอให้ปรับการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ของโลก

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวคำปราศรัยในรูปแบบเทปวิดีทัศน์เนื่องในโอกาสวันครูออนไลน์ ครั้งที่ 65 พ.ศ.2564 “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”ผ่าน ทาง Youtube Channel “TBL Suandusit” ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” ว่า ครู เป็นบุคคลกรสำคัญที่พัฒนาขับเคลื่อนระบบการศึกษาของชาติในการประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ท่ามกลาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยครูยุคใหม่จะต้องเป็นผู้อำนวยการในการเรียนรู้เรื่องให้เด็ก-เยาวชน ได้เข้าถึงศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้ที่มีความรู้ครบถ้วนเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของประเทศ

โดยรัฐบาลมีนโยบายในการเสริมสร้างการพัฒนาครูปละบุคคลกรทางการศึกษาให้มีมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลตลอดจนนำเทคโนโลยี ซึ่งมีความก้าวหน้าและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนในทุกช่วงวัย ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและศักยภาพสูง ดังนั้น อนาคตของชาติจึงอยู่ที่การศึกษาที่มีคุณภาพย่อมเกิดจากครูที่มีคุณภาพด้วย โดยวันครูปีนี้พล.อ.ประยุทธ์ ได้มอบคำขวัญที่ว่า “ครูยุคใหม่ ใส่ใจดิจิทัล สร้างสรรค์คุณธรรมประจำชาติ” เพื่อให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของครูในยุควิถีใหม่ ที่ต้องมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนและการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้พร้อมตอบสนองถึงการเปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ อวยพร ส่งความปรารถนาดีและกำลังใจเนื่องในโอกาสวันครู2564 ไปยังคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน