ตำรวจ สน.ลุมพินี โชว์คำสั่ง ขอให้ยุติการชุมนุมในเวลา 17.00 น.

ตำรวจ สน.ลุมพินี โชว์คำสั่ง ขอให้ยุติการชุมนุมในเวลา 17.00 น.
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ชี้เป็นการชุมนุมไม่ชอบด้วยกฎหมาย  ตำรวจโชว์คำสั่ง ขอให้ยุติการชุมนุมในเวลา 17.00 น.

25 ต.ค.63 ภายหลังกลุ่มผู้ชุมนุม ทยอยรวมตัวทำกิจกรรมบริเวณแยกราชประสงค์ ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 16.20 น. ตำรวจจาก สน.ลุมพินี นำหนังสือคำสั่งเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ เรื่อง "ให้เลิกการชุมนุมสาธารณะ" ซึ่งลงนามโดย พันตํารวจเอกนิติวัฒน์ แสนสิ่ง ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลลุมพินี มีใจความระบุว่า

ตามที่ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ดาวดิน ได้มีการเชิญชวนให้มีการชุมนุม บริเวณแยก ราชประสงค์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 นาฬิกา ซึ่ง เป็นพื้นที่สาธารณะ โดยตามกฎหมายผู้ที่ประสงค์จะจัดการชุมนุมสาธารณะ ต้องแจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้ง ก่อนเริ่มการชุมนุมไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง

แต่การชุมนุมครั้งนี้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่แจ้งการชุมนุมต่อผู้รับแจ้งการชุมนุม ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 มาตรา 10 ถือว่าเป็นการชุมนุมสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรา 14

ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย และอํานวยความสะดวกของประชาชนใน การดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้เป็นไปโดยสงบ และไม่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง อาศัยอํานาจตาม มาตรา 21 (1) แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 จึงให้ผู้ชุมนุมเลิกการชุมนุมภายในเวลา 17. 0 0 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2563

กรณีไม่เห็นชอบด้วยกับคําสั่งห้ามการชุมนุมของผู้รับแจ้ง มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งต่อผู้บังคับการตํารวจ นครบาล 5 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งห้ามการชุมนุมตามที่ กําหนดไว้ในมาตรา 11วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 ประกอบมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชี้แจงคำสั่งต่อผู้สื่อข่าว กลุ่มผู้ชุมนุมต่างตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดเวลา