โครงการนักศึกษาฝึกงาน ลองดีกับดีแทค รุ่นที่3

โครงการนักศึกษาฝึกงาน ลองดีกับดีแทค รุ่นที่3
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ดีแทค จุดประกายให้นักศึกษาที่กล้าคิด กล้าแสดงออก และอยากเรียนรู้การทำงานจริง ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน "ลองดีกับดีแทค" ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีโอกาสได้เรียนรู้การทำงานจริงในสายงานที่ตนสนใจ และได้เข้าใจถึงภาพรวมของธุรกิจ ผ่านการพบปะและพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในแต่ละสายงาน อีกทั้งยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่บริษัทฯ จัดขึ้น เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงที่จะเกิดขึ้น และเป็นแนวทางก้าวไปสู่ความชำนาญในวิชาชีพได้ โดยมีระยะเวลาเข้าร่วมโครงการคือ 15 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2553 (2เดือน)

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ


1. นิสิต นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี 3- 4 ของทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย
2. เป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและต่อชีวิต
3. เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากการลงมือปฏิบัติ
4. มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

นักศึกษาที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ www.dtac.co.th/tha/jobs/jobs_internships.html สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2202-8000