จี้หน่วยงานเยียวยาเด็กหญิง 7 ขวบ ถูกครูตีเลือดคั่ง-ขวัญผวา

จี้หน่วยงานเยียวยาเด็กหญิง 7 ขวบ ถูกครูตีเลือดคั่ง-ขวัญผวา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.ส.กทม.เสนอกมธ.กิจการเด็กฯ เรียกหน่วยงานหารือเยียวยาเด็กหญิงวัย 7 ขวบ ถูกครูประจำชั้นตีหัว เลือดคั่งขวัญผวา

นางสาวพัชรินทร์ ซำศิริพงษ์ และนางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร เตรียมนำเรื่องการเยียวยา เด็กหญิงวัย 7 ขวบ ที่ถูกคุณครูประจำชั้น โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองพัทยา ใช้ไม้ตีศีรษะ จนได้รับบาดเจ็บฟกช้ำมีอาการเลือดคั่งและขวัญผวา เข้าเสนอต่อที่ประชุม กมธ.กิจการเด็กฯ พร้อมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง แม้ทางโรงเรียนจะมีบทลงโทษไล่ครู คนดังกล่าวออกแล้วก็ตาม เพราะถือเป็นเรื่องที่กระทบต่อจิตใจ และพัฒนาการของเด็ก ที่ไม่สามารถให้จบลงได้แค่กระบวนการลงโทษผู้กระทำผิดเท่านั้น

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  ในมาตรา 22 ระบุไว้ ว่า การปฎิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใด ให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และในมาตรา 26 (1) ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ ห้ามมิให้ผู้ใด กระทำหรือละเว้นการกระทำอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกาย และจิตใจของเด็ก

โดยจะได้เสนอทาง กมธ.กิจการเด็ก จะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และหารือถึงแนวทางการเยียวยา ทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน เนื่องจากสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแก่เด็ก ที่เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องละเมิดตามมาตรา 420 ในกรณีที่ทำให้เด็กได้รับอันตรายแก่กาย ชีวิต อนามัย และจิตใจ ซึ่งเรื่องนี้เด็กมีอาการขวัญผวา อาจจะต้องได้รับการเยียวยาทางจิตใจ ซึ่งถือว่าเป็นค่าสินไหมทดแทน ที่ไม่ใช่ตัวเงิน เพราะค่าเสียหายต่อจิตใจ นั้นไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเลข จำนวนเงินได้ จึงถือเป็นค่าเสียหายที่ไม่ใช่ตัวเงิน เรียกตามความเหมาะสม