ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กทม.สั่งปิดสนามชนไก่-ชนโค-กัดปลา ถึง 31 ส.ค.

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กทม.สั่งปิดสนามชนไก่-ชนโค-กัดปลา ถึง 31 ส.ค.
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร ออกประกาศ ปิดสนามชนไก่ สนามชนโค และสนามกัดปลา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563 ป้องกันระบาดรอบใหม่

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ลงนาม ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 13) หลังการ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยให้ปิดสถานที่ชั่วคราว ได้แก่ สนามชนไก่ สนามชนโค และ สนามกัดปลา หรือ สนามแข่งขันอื่น ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก “กรุงเทพมหานคร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์” ระบุว่า

ตามที่มีประกาศ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านสาธารณสุข และป้องกันการระบาดระลอกใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงเห็นชอบ ให้ปิดสถานที่ และให้ผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามมาตรการดังนี้

  • ปิดสนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่
  • ปิดสนามชนโค สนามกัดปลา หรือ สนามแข่งขันอื่น


แต่หากพร้อมจะเปิดดำเนินการ ก็สามารถทำได้ แต่ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกัน อาทิ การคัดกรองไข้ การทำความสะอาดพื้นผิว ที่มีการสัมผัสบ่อย ให้ผู้ร่วมกิจกรรม สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคล ต้องไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการ ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้ง

ที่สำคัญ ต้องแจ้งเขตพื้นที่ เข้าไปตรวจแนะนำ และ เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาอนุญาตก่อน

สำหรับผู้ฝ่าฝืน มีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.บ.กำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งจะถูกสั่งปิดสถานที่

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563

สำหรับ คำสั่ง/ข้อห้ามหลัก มาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีดังนี้

  • ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ หรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยง ต่อการติดต่อเชื้อโรค โควิด-19
  • ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค
  • ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในการใช้ยานพาหนะ ไม่ว่าจะเป็นอากาศ ยาน เรือ รถยนต์ หรือพาหนะอื่นใด หรือในการใช้เส้นทางคมนาคม ไม่ว่าทางอากาศ ทางน้ํา หรือทางบก เพื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  • ห้ามกักตุนสินค้า ห้ามผู้ใดกักตุนสินค้า ซึ่งเป็นยา เวชภัณฑ์ อาหาร น้ำดื่ม หรือสินค้าอื่น ที่จําเป็นต่อการอุปโภคบริโภค ในชีวิตประจําวัน
  • ห้ามชุมนุม ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทํากิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ในสถานที่แออัด หรือ กระทําการดังกล่าว อันเป็นการยุยง ให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย
  • ห้ามการเสนอข่าว เกี่ยวกับสถานการณ์ โรคติดเชื้อ โควิด-19 อันไม่เป็นความจริง และอาจทําให้ ประชาชน เกิดความหวาดกลัว หรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารดังกล่าว อันทําให้เกิดความเข้าใจผิด
  • ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคม หรือยานพาหนะ