อนุทิน เซ็นตั้ง หมอบุ๋ม เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข หวังเผยแพร่ข้อมูลมีประสิทธิภาพขึ้น

อนุทิน เซ็นตั้ง หมอบุ๋ม เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข หวังเผยแพร่ข้อมูลมีประสิทธิภาพขึ้น
S! News (Exclusive)

สนับสนุนเนื้อหา

"อนุทิน" เซ็นคำสั่งแต่งตั้ง "หมอบุ๋ม" พรรณประภา ยงค์ตระกูล เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

วันนี้ (30 ก.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 815/2563 เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยมีเนื้อหาของคำสั่งดังกล่าวดังนี้

เพื่อให้การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้ง นางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1. แถลงข่าวประจำวัน

2. แถลงข่าวการประชุมกระทรวงสาธารณสุข

3. แถลงข่าววาระอื่นๆ และปฏิบัติงานด้านการสื่อสารตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

4. จัดทำแผนงาน โครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ หมอบุ๋ม-พรรณประภา ยงค์ตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผู้ช่วยโฆษก ศบค.) เพื่อแบ่งเบาภาระการแถลงข่าวสารสถานการณ์โรคโควิด-19 กับ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.