กกต.รับรอง "วัฒนา" พลังประชารัฐ เป็น ส.ส.ลำปาง ชี้หากพบทุจริต ค่อยลงดาบทีหลังก็ได้

กกต.รับรอง "วัฒนา" พลังประชารัฐ เป็น ส.ส.ลำปาง ชี้หากพบทุจริต ค่อยลงดาบทีหลังก็ได้
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

มติ กกต. รับรอง "วัฒนา สิทธิวัง" เป็น ส.ส.ลำปาง ย้ำไม่ตัดอำนาจ กกต. ไต่สวนกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าทุจริตเลือกต้ังในภายหลัง

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องการประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส.ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อที่ 20 มิ.ย. โดยมอบหมายให้สำนักงาน กกต.ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่ โดยให้นำผลการตรวจสอบดังกล่าวเสนอต่อ กกต. เพื่อประกอบการพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้ง โดยเมื่อวันที่ 21 ก.ค. สำนักงาน กกต.ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นและเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. ลำปาง เขตเลือกตั้งที่ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ประกอบความเห็นของผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง ที่เห็นควรประกาศผลการเลือกตั้ง กกต.จึงได้ออกประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. พ.ศ. 2561 มาตรา 127 ซึ่ง นายวัฒนา สิทธิวัง ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ การประกาศผลดังกล่าวไม่เป็นการตัดหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะดำเนินการสืบสวน ไต่สวน หรือวินิจฉัย กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทำการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ไม่ว่าจะได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้วหรือไม่ก็ตาม

ในการนี้ สำนักงาน กกต. จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้ง เป็น ส.ส.ตามประกาศดังกล่าว มารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ส.ส. 6/4) นับแต่วันที่ 21 ก.ค. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักบริหารการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ 1 ชั้น 5 สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ