เทศบาลเมืองระนองเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ประจำปีงบประมาณ 2553

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองระนอง เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน นายสมบุญ ติกวัฒนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองระนอง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองระนองกำลังเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ประจำปีงบประมาณ 2553 เพื่อจัดสรรเบี้ยยังชีพรายเดือนในอัตราคนละ 500 บาท ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติต้องมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2552 หรือ เกิดก่อน 1 ตุลาคม 2492 มีสัญชาติไทย เป็นผู้มีชื่อตามทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองระนอง ไม่ได้รับเงินสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เช่นเงินบำนาญ และผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเดิม เป็นต้น ไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ดังนี้ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ข้าราชการการเมืองระดับชาติและท้องถิ่นทุกรูปแบบ เช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น สามารถขึ้นทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552 พร้อมหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองระนอง ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7781-0033

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด