จ.ระนอง ติดอาวุธทางปัญญาให้เครือข่ายแรงงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎมายคุ้มครองแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระนอง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองแรงงานแก่เครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานในระบบจังหวัดระนอง ประจำปี 2552 ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว ซึ่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองจัดขึ้น เพื่อให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่าง ๆ นายจ้าง ลูกจ้าง จ้าหน้าที่รัฐ ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า เครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน เป็นบุคลากรสำคัญที่จะช่วยเหลือจังหวัด โดยการแจ้งเบาะแสการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองแรงงาน ในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมาย อันจะนำไปสู่การมีแนวทางในการปฏิบัติต่อกันด้วยดี ทำให้ลดปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรม เป็นผลดีต่อลูกจ้าง ต่อสังคมโดยรวม และต่อประเทศชาติ

เรื่องล่าสุดของ ข่าว

ดู ข่าว ทั้งหมด